EKOS Wrocław Serwis separatorów i przepompowni

25 lat doświadcznia

Działamy na rynku od 1995 roku

F irma "Eko Sewer System" od 1995 roku świadczy na terenie Wrocławia i województwa szeroki wachlarz profesjonalnych usług związanych z serwisem i eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji kanalizacyjnych.

Jedną z głównych gałęzi działalności naszej firmy jest świadczenie usług w zakresie przeglądów, serwisu i czyszczenia przepompowni ścieków oraz separatorów.

Dysponujemy niezbędnym sprzętem, w postaci floty pojazdów ciśnieniowych oraz silnych pojazdów ssąco - płuczących.

Posiadamy wymagane zezwolenia, niezbędne do świadczenia tego rodzaju usług, dzięki czemu nie są Państwo narażeni na dotkliwe kary, wynikające ze znowelizowanej Ustawy o odpadach. Prowadzimy pełną dokumentację związaną z gospodarką odpadami, a także rzetelnie dokumentujemy wykonywane usługi.

parallax background
Nasze usługi

Co możemy dla Państwa zrobić ?


Czyszczenie separatorów tłuszczy

Nasze usługi

Czyszczenie separatora tłuszczy

Separator tłuszczy

Jest urządzeniem mającym na celu ochronę systemów kanalizacyjnych przed przedostawaniem się do nich osadów tłuszczowych. Separatory tłuszczy służą oddzielaniu lekkich zawiesin tłuszczowych i zapobiegają przedostawaniu się ich dalej, do systemu kanalizacyjnego. Poza wymogami prawnymi w zakresie jakości odprowadzanych ścieków, zabezpieczają one system kanalizacyjny przed odkładaniem się twardych depozytów tłuszczowych.

Dlaczego tak ważne jest przeprowadzanie okresowych przeglądów oraz czyszczenie separatorów tłuszczy ?

Awarie, niedrożności kanalizacji
Z nieoczyszczonego na czas separatora, tłuszcze przedostają się dalej do systemu kanalizacyjnego. Prowadzi to do odkładania się twardych, trudnych do usunięcia depozytów na ściankach rur.
Z czasem, prowadzi to do znacznego zmniejszenia się prześwitu, co skutkuje powstawaniem niedrożności rur kanalizacyjnych.
Usuwanie takich osadów jest trudne, pracochłonne, a więc niestety - kosztowne. Między innymi dlatego, separatory tłuszczy powinny być montowane możliwie blisko źródła powstawania tego typu zanieczyszczeń (np. kuchnia, miejsce zmywania naczyń) oraz regularnie czyszczone.
Opłaty karne za przekroczenia parametrów odprowadzanych ścieków
Ścieki zanieczyszczone tłuszczami, są coraz większym kłopotem dla miejskich oczyszczalni ścieków. Powodują one zanieczyszczanie zbiorczych systemów kanalizacyjnych oraz są dużym obciążeniem dla oczyszczalni ścieków.
Z tego powodu, coraz częściej miejskie i gminne przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjne, przeprowadzają badania jakości ścieków odpływających z konkretnych obiektów. Badania tego typu są obecnie szybkie i łatwe do przeprowadzenia. Przekroczenia parametrów, takich jak ChZT czy zawiesiny ogólnej, dają prawo do naliczania dotkliwych opłat dodatkowych.
Dopuszczalne parametry ścieków odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej, są ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Wymagania są dość rygorystyczne i często, pomimo starań i dobrych intencji - trudno jest im sprostać.
Z naszych doświadczeń wynika, że w przypadku wykrycia przekroczeń parametrów ścieków, kontrole są przeprowadzane regularnie do czasu, gdy wyniki badań będą miały pozytywny wynik.
Jednak zazwyczaj, jest to długotrwały okres. Zanieczyszczana tłuszczami instalacja kanalizacyjna, jeszcze przez długi okres emituje zanieczyszczenia, mające negatywny wpływ na wyniki badań.
Nasze usługi

Studnia kanalizacyjna zatkana nagromadzonymi tłuszczami

Nasze usługi

Zasada działania separatora tłuszczy (na przykładzie separatora firmy Kessel)

tluszcze-w-rurach-kanalizacyjnych-6

Rura kanalizacyjna zanieczyszczona odłożonymi tłuszczami


Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Nasze usługi

Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych

Jest urządzeniem mającym na celu ochronę zasobów wodnych przed przedostawaniem się do nich wszelkiego rodzaju węglowodorów. Jego główną funkcją jest oddzielanie z wody deszczowej olejów i magazynowanie ich do czasu przeglądu okresowego.
Montaż separatorów substancji ropopochodnych jest bezwzględnie wymagany w przypadku odprowadzania wód deszczowych z wszelkiego rodzaju placów i parkingów, gdzie występuje ruch samochodowy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku odprowadzania takich wód do kanalizacji deszczowej (rozdzielczej), gdzie taki ściek jest już bezpośrednio odprowadzany do różnego rodzaju wód powierzchniowych (rowy, rzeki, zbiorniki retencyjne, jeziora itp.). Nawet minimalne ilości oleju, które często pojawiają się na powierzchni parkingów (np. w wyniku wycieków spod pojazdów), mają duży wpływ na środowisko naturalne.

Dlaczego tak ważne jest przeprowadzanie okresowych przeglądów oraz czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych ?

Awarie, niedrożności kanalizacji, zalania terenu i budynków
Zgodnie z wymaganiami prawnymi, każdy separator wyposażony jest w automatyczne urządzenie zamykające. Występuje one najczęściej w postaci pływaka, który w przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości zmagazynowanego oleju, ZAMYKA ODPŁYW Z SEPARATORA.
W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, woda deszczowa ma zamkniętą drogę do kanalizacji miejskiej. Najczęściej skutkiem tego jest zalanie parkingów i duże straty materialne.
Do takich samych skutków prowadzi często uszkodzony pływak. Wygięta prowadnica, nagromadzone zanieczyszczenia itp. potrafią zablokować jego działanie. Tego typu uszkodzenia, często wykrywamy w trakcie wykonywanych przeglądów okresowych.
Kary za przekroczenia parametrów odprowadzanych ścieków
Odmowy wypłaty odszkodowań przez ubezpieczyciela
Separator substancji ropopochodnych, jest urządzeniem technicznym podlegającym okresowym przeglądom, na podstawie zarówno przepisów prawa jaki i jego instrukcji użytkowania (DTR). Przglądy takie powinny być przeprowadzane minimum dwa razy do roku. Od wielu lat, separatory takie są obowiązkowym wyposażeniem w przypadku odprowadzania wód deszczowych z terenów dróg i parkingów o powierzchni pow. 100m2. Tak więc spotkamy je w praktycznie w każdym nowo budowanym budynku z miejscami postojowymi na i podziemnymi. Najczęściej, skutkiem nieprawidłowo działającego lub przepełnionego separatora substancji ropopochodnych, jest zalanie terenu parkingu dla samochodów. Oczywiście większość budynków jest ubezpieczona na taką ewentualność.
Jednak kilkukrotnie mieliśmy już sygnały od naszych klientów, o żądaniu ubezpieczyciela do przedłożenia zeszytu eksploatacji separatora (obowiązek prowadzenia takiego zeszytu, wynika z Rozporządzenia). Jeżeli ubezpieczyciel stwierdzi, że do zalania doszło z winy niesprawnego separatora oraz stwierdzi nie dochowanie terminów przeglądów, ma podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania.
Nasze usługi

Serwis dużego separatora

Nasze usługi

Filtr koalescencyjny i zamknięcie pływakowe

Nasze usługi

Przyczyna awarii - całkowicie zablokowany filtr koalescencyjny

Nasze usługi

Separator po czyszczeniu i wymianie filtra gąbkowego


Czyszczenie przepompowni ścieków

Nasze usługi

Pojazd do czyszczenia przepompowni ścieków KAISER Aquastar

Przepompownia ścieków

Jest bardzo ważnym elementem systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przepompownia ścieków służy do podnoszenia ścieków z poziomu niższego na poziom wyższy.
Spotykamy wiele różnych typów przepompowni: od małych przydomowych do wielkich przepompowni gminnych i miejskich. Łączy je to, że w przypadku ich nieprawidłowego działania, skutki zazwyczaj są bardzo dotkliwe dla użytkownika.
Nasz firma zajmuje się kompleksowo obsługą przepompowni. Wykonujemy okresowe czyszczenia przepompowni, a także serwis pomp i automatyki sterującej.
Prowadzimy sprzedaż, naprawy i montaż elementów przepompowni, udzielając kompleksowej gwarancji.

Dlaczego tak ważne jest przeprowadzanie okresowych przeglądów oraz czyszczenie przepompowni ścieków ?

Skutki awarii przepompowni
Przepompownia ścieków deszczowych lub sanitarnych jest kluczowym elementem systemu odprowadzania takich ścieków. Niestety, jest też elementem najbardziej zawodnym. W przypadku awarii przepompowni, ścieki przestają być na bieżąco odprowadzane do kanalizacji grawitacyjnej. Jeżeli użytkownik nie zauważy na czas awarii, ścieki jeszcze przez pewien czas spiętrzają się w dopływowej sieci kanalizacyjnej oraz w komorze przepompowni. Jednak wcześniej, czy później, następuje wylanie ścieków w budynku lub poprzez pokrywy kanalizacyjne. Z reguły skutkuje to wieloma nieprzyjemnymi sytuacjami lub stratami materialnymi.
Jak często wykonywać przeglądy przepompowni ?
Całkowitym minimum jest jeden przegląd rocznie. Z reguły jednak producenci przepompowni zalecają taki przegląd 2 razy do roku.
Na czym polega przegląd przepompowni ścieków
W trakcie przeglądu sprawdzane są kluczowe elementy przepompowni.

 • Pomiary elektryczne - pozwalające na wczesne wykrycie oznak zużycia lub zbliżającej się awarii pompy
 • Działanie algorytmu sterowania pompownią
 • Sprawdzana jest sprawność pływaków oraz są one czyszczone z przyczepionych osadów
 • Stan techniczny prowadnic, łańcuchów i innych elementów mechanicznych przepompowni
 • Czyszczenie wirnika pompy z ewentualnych zanieczyszczeń
 • Kontrola poziomu zamulenia dna przepompowni
 • Kontrola skuteczności pompowania
 • Sporządzenie raportu z przeglądu wraz z zaleceniami i wyceną ewentualnych dodatkowych prac serwisowych
Przeglądy takie są przystępne cenowo i na pewno wielokrotnie tańsze od skutków usuwania awarii.
Pompy do ścieków
Pompa jest sercem przepompowni. Jest urządzeniem elektrycznym, pracującym w wyjątkowo niesprzyjającym środowisku, jakim są ścieki.
Pompa ścieków sanitarnych, szczególnie narażona jest na blokady wirnika np. poprzez wszelkiego rodzaju folie, sznurki i inne włókniste materiały oraz wiele innych rzeczy, które nie powinny się znaleźć w ściekach.
Obciążony takimi zanieczyszczeniami wirnik pompy, powoduje dużo szybsze zużycie pompy lub jej blokadę.
Duża część pomp wypełniona jest olejem. I tak jak np. w samochodzie, olej ten wymaga okresowej wymianie.
Prowadzimy serwis oraz sprzedaż pomp do przepompowni ścieków.
Łańcuchy i prowadnice
Każda pompa powinna być wyposażona w łańcuch, pozwalający podnieść ją w przypadku awarii przepompowni (gdy pompa znajduje się głęboko pod ściekami). Często jednak spotykamy się z brakiem takich łańcuchów.
Ze powodu agresywnego środowiska w przepompowni, należy stosować wyłącznie łańcuchy ze stali kwasoodpornej.
Kluczowy jest również stan techniczny prowadnic. Pogięte, brakujące lub zardzewiałe prowadnice nie pozwalają na opuszczenie pompy do znajdującego się na dnie złącza sprzęgającego.
Powyższe elementy są kluczowe w przypadku awarii pompowni. Pozwalają szybko wydostać np. zblokowaną pompę spod ścieków, oczyścić ją i potem ponownie opuścić na dno do złącza sprzęgającego. W przypadku braku takiej możliwości, konieczne jest wypompowywanie ścieków i ich wywożenie pojazdem asenizacyjnym. Potem zachodzi konieczność zejścia serwisanta na dno przepompowni.
Wydłuża to znacznie czas usuwania awarii i zwiększa jej koszty.
Pływaki
Są niedrogim i dość trwałym elementem przepompowni. Odpowiadają one za włączanie i wyłączanie pomp przy odpowiednim poziomie ścieków w przepompowni. najczęściej jeden z pływaków jest też czujnikiem wyzwalającym alarm we wczesnym stadium awarii przepompowni.
Są to najczęściej plastikowe "boje" zawieszone na specjalnym kablu elektrycznym. W ich wnętrzu znajduje się stalowa kulka i elementy stykowe. Jednak z biegiem czasu i one potrafią szwankować.
Nieprawidłowe działanie pływaków może doprowadzić do szybkiego uszkodzenia pompy w przypadku, jeżeli ta nie wyłączy się po wypompowaniu ścieków. Następuje wtedy szybkie przegrzanie się pompy, która przewidziana jest do pracy pod wodą (chłodzenie korpusu pompy).
02-serwis-czyszczenie-przepompowni-sciekow

Duża przepompownia wód deszczowych

15-serwis-czyszczenie-przepompowni-sciekow

Serwis przepompowni deszczowej

30-serwis-czyszczenie-przepompowni-sciekow

Przyczyna awarii - koszyczek na zapach do wc w wirniku pompy

43-serwis-czyszczenie-przepompowni-sciekow

Szafa sterownicza z sygnalizatorem awarii

16-serwis-czyszczenie-przepompowni-sciekow

Duża pompa w trakcie przeglądu

10-serwis-czyszczenie-przepompowni-sciekow

Czyszczenie przepompowni ścieków

22-serwis-czyszczenie-przepompowni-sciekow

Prace serwisowe przepompowni ścieków

24-serwis-czyszczenie-przepompowni-sciekow

Całkowicie skorodowane prowadnice pomp


Etapy usługi

Z jakich etapów składają się oferowane przez nas usługi

1Złożenie zapytania
Zapytanie ofertowe mogą Państwo złożyć za pomocą zamieszczonego na stronie internetowej formularza, lub poprzez email na nasz adres:
biuro@kanalizacja.com
2Sporządzenie oferty
Do sporządzenia oferty niezbędne jest kilka ważnych informacji, takich jak:
Typ, model, pojemność separatora
Istotnym składnikiem kosztu usługi jest całkowita pojemność separatora. Wynika z tego bezpośrednio całkowita ilość wytworzonego opadu, który oddajemy koncesjonowanej firmie do utylizacji. Również rodzaj separatora jest istotny (tłuszczowy czy ropopochdny)
Przepompownie - typ, ilość pomp, wielkość przepompowni
Na cenę czyszczenia i przeglądu przepompowni ścieków, dodatkowo mają wpływ następujące czynniki: rodzaj przepompowni (deszczowa, sanitarna), ilość i wielkość pomp, typ urządzenia sterującego, poziom zamulenia przepompowni
Położenie separatora lub pompowni
W zależności od fizycznego położenia separatora i możliwości dojazdu do niego dla samochodu ciężarowego, może zwiększyć się nakład czasu pracy koniecznego do wykonania usługi. Na pojeździe standardowo posiadamy węże ssące o łącznej długości ok 30 mb. Jednak istniej możliwość dowiezienia dodatkowych węży ssących o długości nawet 200 - 300 mb. Nasze pojazdy bez problemu radzą sobie z odsysaniem z dużych odległości i dużych głębokości (nawet do 15 mb). Czasami separator zamontowany w podziemnych kondygnacjach budynku, posiada wyprowadzoną na zewnątrz (np. na ścianie budynku) instalację do jego opróżniania - co znacznie ułatwia wykonanie zlecenia
Termin wykonania usługi
W sytuacjach awaryjnych zapewniamy bezzwłoczne wykonanie prac. Jednak ze względu dość duże koszty transportu, zwiększa to koszt usługi. W normalnym przypadku, łączymy wykonanie usługi dla kilku klientów w jednym dniu, co pozwala nam zmniejszyć koszty logistyki.Dlatego staramy się w uzgodnieniu z Państwem proponować dogodny dla obydwu stron termin wykonania usługi.
3Przegląd techniczny separatora substancji ropopochodnych
W zakres przeglądu separatora substancji ropopochodnych wchodzą następujące czynności:
 • pomiar grubości warstwy zgromadzonego oleju specjalnym miernikiem elektronicznym
 • pomiar grubości warstwy osadu na dnie z użyciem sondy
 • kontrola techniczna widocznych elementów oraz działania pływka, o ile jest to możliwe
 • pobranie próbek ścieków na wylocie z separatora i ich analiza w laboratorium pod kątem spełniania wymogów prawnych (zawiesina ogólna, związki węglowodorów)
 • odnotowanie przeprowadzonych czynności i ich wyników, w przedłożonej przez użytkownika Książce eksploatacji (lub założenie takiej Książki)
Trzeba mieć jednak na uwadze, że bez wcześniejszego przeprowadzenia czyszczenia separatora (odpompowanie jego zawartości) nie ma możliwości kontroli niektórych ważnych elementów, gdyż znajdują się one pod wodą.
Z tego powodu zalecane jest przeprowadzanie przeglądów min. 2 razy do roku (wymagania prawne) w tym jedno połączone z czyszczeniem.
4Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych połączone z jego czyszczeniem
Tylko po opróżnieniu i dokładnym oczyszczeniu wnętrza separatora, można dokonać rzetelnego przeglądu technicznego jego elementów znajdujących się we wnętrzu.
Czyszczenie separatora polega na jego dokładnym opróżnieniu z użyciem specjalistycznego pojazdu. W trakcie prac jest dokładnie myty wodą wysokim ciśnieniem.

Kontroli technicznej podlegają takie elementy jak:
Właz separatora
Sprawdzamy czy właz nie jest uszkodzony lub pęknięty, co może być groźne dla osób lub pojazdów. Sprawdzamy stan umocowania włazu i jego szczelność
Stan wkładu filtrującego
Sprawdzamy kompletność i stan techniczny wkładu filtrującego. Wiele razy zdarzało się, że podczas pierwszego przeglądu okazywało się, że wkładu w ogóle nie ma. W razie konieczności proponujemy wymianę filtra
Stan deflektora i syfonu odpływowego
Ich stan techniczny ma wpływ na poprawne funkcjonowanie separatora
Stan urządzenia zamykającego (pływaka)
Sprawdzamy, czy pływak jest kompletny, szczelny i czy porusza się bez oporów. Jego złe działanie jest najczęstszą przyczyną zalewania odwadnianych budynków i parkingów. Sprawdzamy również czy został zamontowany nierdzewny łańcuch, pozwalający w sytuacji awaryjnej poruszyć pływakiem lub filtrem. ten niedrogi element, pozwala często uratować budynek przed zalaniem
Ogólny stan techniczny zbiornika
Sprawdzamy czy nie ma widocznych uszkodzeń zbiornika betonowego, stalowego lub wykonanego z tworzywa sztucznego.
5Czyszczenie separatora tłuszczy
Z reguły przegląd techniczny separatora tłuszczy, bez jego wcześniejszego oczyszczenia - nie jest możliwy. Użytkownik może sam sprawdzić wzrokowo poziom nagromadzonych tłuszczy, lub zlecić to naszej firmie.
Czyszczenie separatora tłuszczy polega na jego dokładnym opróżnieniu z użyciem specjalistycznego pojazdu. W trakcie prac jest dokładnie myty wodą wysokim ciśnieniem.
Po opróżnieniu sprawdzamy pod kątem technicznym wnętrze separatora. Czasem separator (np. produkcji firmy KESSEL) posiada pompę mieszającą lub opróżniającą wraz z panelem sterującym. Elementy te podlegają przeglądom tylko przez uprawnionych techników producenta.
6Przegląd i czyszczenie przepompowni ścieków
Na okresowy przegląd techniczny przepompowni ścieków składa się:
Czyszczenie przepompowni
Wnętrze przepompowni opróżnianie jest z nagromadzonych osadów z użyciem pojazdu ssąco - płuczącego. Dodatkowo zarówno wnętrze przepompowni jak i pompy, myte są wodą pod wysokim ciśnieniem
Kontrola techniczna
Sprawdzamy kompletność przepompowni oraz stan jej poszczególnych elementów.
Sprawdzamy łańcuchy służące do podnoszenia pomp - a w przypadku ich korozji lub ich braku - montujemy nowe łańcuchy nierdzewne.
Sprawdzamy stan techniczny i uszczelnienia złączy kłowych pomp
Pomiary elektryczne
W trakcie przeglądu, wykonujemy szereg pomiarów elektrycznych, pozwalających ocenić bezpieczeństwo użytkowania przepompowni (ochrona przed porażeniem prądem) oraz wcześnie wykryć zużycie lub nieszczelność pomp. Wczesne wykrycie takich nieprawidłowości pozwala na podjęcie decyzji o demontażu i remoncie pompy. Jeżeli dojdzie do całkowitego zalania wnętrza pompy wodą - najczęściej już nie opłaca się jej naprawiać. Przyczyną tego może być zużyty uszczelniacz za kilkadziesiąt złotych
Dokonanie wpisu w książce eksploatacji
Wykonane czynności odnotowywane są w książce eksploatacji przepompowni. Załączane są wyniki pomiarów elektrycznych, które w przyszłości pozwalają ocenić stan zużycia pomp.

7Nadzór nad terminowym wykonywaniem usług
Będąc naszym klientem, nie muszą się Państwo martwić o pilnowanie wykonywania przeglądów. Po pierwszej wykonanej usłudze, ustalamy w porozumieniu z Państwem, okresy wykonywania usług. W razie konieczności, sporządzamy odpowiednią Umowę.
Okresy wykonywania prac u poszczególnych klientów, pomaga nam pilnować specjalne oprogramowanie.
Gdy zbliża się czas zaplanowanych prac, dostają Państwo email lub powiadomienie drogą telefoniczną. Ustalamy wtedy z Państwem dzień i godzinę wykonania prac.

Regularnie wykonywane przeglądy techniczne separatorów i przepompowni, są podstawową czynnością zapobiegającą awarii.
Z reguły awaria przepompowni lub separatora, prowadzi do zalania terenów lub budynków i związana jest ze znacznymi stratami materialnymi oraz utrudnieniami w działalności Państwa firmy.
Usuwanie takiej awarii wiąże się już z reguły ze zwiększonymi kosztami, ze względu na pilny charakter takich prac i koniecznością wykonania wielu dodatkowych czynności.

parallax background

Mają Państwo więcej pytań?
Zapraszamy do kontaktu:

Dane firmy:

Godziny pracy firmy:

 • 6:30 - 16:00
 • 8:00 - 14:00